1.ผศ.ดร.ธวัชชัย  สมอเนื้อ   ประธานกรรมการ          081-358-4532

2.ผศ.ดร.รัฐพล  เย็นใจมา    รองประธานกรรมการ      087-983-0599

3.นางสาวสุรภา  ศรีวิชัย       กรรมการและเหรัญญิก    089-780-7722

4.ดร.วรพันธุ์  แย้งหงษ์ปภา   กรรมการและเลขานุการ   083-156-6549

5.ดร.พลกิตติ์  สุรชน           ผู้จัดการ                    084-103-5293

6.ส.อ.นพเก้า  สุโพธิ์         เจ้าหน้าที่ธุรการ             092-316-7164