ประกาศ เรื่องปรับลดดอกเบี้ยเงินฝาก (โครงการเงินออมทรัพย์พิเศษครบรอบ 6 ปี)