ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การทำประกันชีวิตสำหรับสินเชื่อเงินกู้ (ประเภทชำระเบี้ยประกันภัยครั้งเดียว)