ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์ในการเบิกถอนเงินฝากจากสหกรณ์ของสมาชิก