ระเบียบ ว่าด้วยวิธีปฏิบัติในการควบคุมภายในและการรักษาความปลอดภัยด้านเทคโนโยลีสารสนเทศของสหกรณ์ พ.ศ.2562