65ว่าด้วยการสมัครเข้าเป็นสมาชิก สมาชิกสมทบ และลาออก พ.ศ. 2565