65 ประกาศ จรรยาบรรณของคณะกรรมการดำเนินการ ผู้จัดการ ที่ปรึกษาและเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์