ประกาศ สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จำกัด ที่ 18/2565 เรื่อง การงดจ่ายทุนสวัสดิการหรือการสงเคราะห์แก่สมาชิก กรณีติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19)