4.คำขอกู้และสัญญาเงินกู้พิเศษเพื่อชำระสถาบันการเงินอื่น 2565