2.เรื่อง นโยบายข้อมูลส่วนบุคคลสําหรับกรรมการ ผู้ตรวจสอบกิจการ และผู้สมัครเข้ารับการสรรหา