รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน เดือน กุมภาพันธ์ 2566