เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะอนุกรรมการการลงทุน

คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะอนุกรรมการการลงทุน