2.คำขอกู้หนังสือสัญญาเงินกู้สามัญ และใบคำขอเอาประกันชีวิติ 2565 (ใหม่)