ที่ปรึกษาสหกรณ์กิตติมศักดิ์


รองศาสตราจารย์ ดร.สุรพล สุยะพรหม


รองศาสตราจารย์ ดร.ชาติชาย พิทักษ์ธนาคม


รองศาสตราจารย์ ดร.สิริวัฒน์ ศรีเครือดง


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มั่น เสือสูงเนิน


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย สมอเนื้อ