ประวัติสหกรณ์ออมทรัพย์

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จำกัด ก่อตั้งสำเร็จเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม
พ.ศ. 2555  โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรพล สุยะพรหม เป็นประธานคณะผู้จัดตั้งฯ และมี นายสรายุทธ
อุดม เป็นเลขานุการคณะผู้จัดตั้งฯ  โดยมีความมุ่งหมายเพื่อประกอบธุรกิจในทางส่งเสริมการออมทรัพย์
ในหมู่สมาชิก และช่วยให้สมาชิกพ้นจากหนี้สินซึ่งเป็นภาระหนัก จดทะเบียนเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม
พ.ศ. 2555 และเริ่มดำเนินการให้บริการอย่างเป็นทางการในวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2555