โครงการดำเนินงานตามพันธกิจ

– ให้การส่งเสริมและสนับสนุนมหาวิทยาลัยั ทั้งด้านกายภาพและด้้านวิิชาการ
– ให้บริการแบบเบ็ดเสร็จในจุุดเดียว (One Stop Service)
– โครงการดำ เนินงานตามพันธกิจ
– เพิ่มบริการ Counter Service ให้ครบวงจรของการบริการ
– พัฒนาสหกรณ์ให้เป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อเพิ่มพูน ความรู้แก่สมาชิก รวมถึงช่วยเหลือทางด้านวิชาการแก่่สหกรณ์อื่นๆ