คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 2

ที่ รายนาม ตำแหน่ง
1 ผศ.ดร.สิริวัฒน์  ศรีเครือดง ประธานกรรมการ
2 ผศ.ดร.สมศักดิ์  บุญปู่ รองประธานกรรมการ
3 ผศ.มั่น  เสือสูงเนิน กรรมการและผู้จัดการ
4 นายประสิทธิ์  พุทธศาสน์ศรัทธา กรรมการและเลขานุการ
5 นายฉัตรชัย  บัวเกิด กรรมการและเหรัญญิก
6 นายธวัชชัย  สมอเนื้อ กรรมการ
7 นายคำพันธ์  วงศ์เสน่ห์ กรรมการ
8 นายวรพันธุ์  แย้มหงษ์ปภา กรรมการ
9 นายพีรวัฒน์  ชัยสุข กรรมการ
10 นายจเด็ด  โพธิ์ศรีทอง กรรมการ
11 นายธีรศักดิ์  เจริญพงษ์ กรรมการ
12 นายเกษม  แสงนนท์ กรรมการ
13 ผศ.ดร.ภัทรพล ใจเย็น กรรมการ
14 นายชัยโชค คณนาวุฒิ กรรมการ
15 นายบัญชา นารี กรรมการ