ประชุมคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 8/2563 ครั้งที่ 12/2563

0
160
15/01/2564 เวลา 13.00 น. ประชุมคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 8/2563 ครั้งที่ 12/2563 สรุปรายละเอียดการประชุม
——————————————
1. เรื่องรายงานการอนุมัติเงินกู้ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563 รวมการให้กู้ฉุกเฉิน และกู้สามัญ เป็นจำนวนเงิน 3,870,500.00 บาท
2. เรื่องรายงานจำนวนสมาชิกสหกรณ์ สิ้นสุดเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563 จำนวน 635 ราย
3. เรื่องรายงานยอดจำนวนทุนเรือนหุ้น สิ้นสุดเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563 รวมทั้งสิ้น 5,794,473 หุ้น เป็นจำนวนเงิน 57,944,730.00 บาท (หุ้นละ 10 บาท)
4. เรื่องรายงานยอดจำนวนเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 18,933,628.11 บาท
5. เรื่องอนุมัติสมาชิกเข้าใหม่ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563 จำนวน 1 ราย
6. เรื่องอนุมัติเลื่อนวันประชุมใหญ่ สามัญ ประจำปี 2563
7. เรื่อง นายทะเบียนสหกรณ์รับทราบระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยการใช้เงินทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผล พ.ศ. 2563
8. เรื่อง ผลการจัดระดับมาตรฐานสหกรณ์ ประจําปี 2563
9. เรื่อง ประกาศคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ เรื่องข้อกําหนดการฝากหรือลงทุนอย่างอื่นของสหกรณ์ พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2563
10. เรื่องมาตรการให้ความช่วยเหลือแก่สมาชิกลดดอกเบี้ยเงินกู้ระยะเวลา 3 เดือน มีผลตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ – เมษายน 2564

ทิ้งคำตอบไว้