15/12/2563 เวลา 09.00 น. ประชุมคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 8/2563 ครั้งที่ 11/2563 สรุปรายละเอียดการประชุม
——————————————
1. เรื่องรายงานการอนุมัติเงินกู้ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 รวมการให้กู้ฉุกเฉิน และกู้สามัญ เป็นจำนวนเงิน 2,627,000.00 บาท
2. เรื่องรายงานจำนวนสมาชิกสหกรณ์ สิ้นสุดเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 จำนวน 631 ราย
3. เรื่องรายงานยอดจำนวนทุนเรือนหุ้น สิ้นสุดเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 รวมทั้งสิ้น 5,671,538 หุ้น เป็นจำนวนเงิน 56,715,380.00 บาท (หุ้นละ 10 บาท)
4. เรื่องรายงานยอดจำนวนเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 18,462,531.84 บาท
5. เรื่องอนุมัติสมาชิกเข้าใหม่ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563 จำนวน 7 ราย
6. เรื่องอนุมัติกำหนดวันประชุมใหญ่ สามัญ ประจำปี 2563
7. เรื่องกำหนดวงเงินซึ่งสหกรณ์อาจกู้ยืมหรือค้ำประกัน ประจำปี 2564 เพื่อขออนุมัติต่อที่ประชุมใหญ่
8. เรื่องกำหนดปฏิทินการประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ประจำปี 2564
9. เรื่องอนุมัติโครงการเงินกู้พิเศษเพื่อการชำระหนี้

ทิ้งคำตอบไว้