ผศ.ดร.สมโภช ศรีวิจิตรวรกุล ตำแหน่งกรรมการ เป็นตัวแทนสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จำกัด เข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2563

0
218

10 ธันวาคม 2563 ผศ.ดร.สมโภช ศรีวิจิตรวรกุล ตำแหน่งกรรมการ เป็นตัวแทนสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จำกัด เข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2563 ของสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ณ โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ต

 

ทิ้งคำตอบไว้