ประชุมคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 8/2563 ครั้งที่ 10/2563

0
191
13/11/2563 เวลา 09.00 น. ประชุมคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 8/2563 ครั้งที่ 10/2563 สรุปรายละเอียดการประชุม
——————————————
1. เรื่องรายงานการอนุมัติเงินกู้ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563 รวมการให้กู้ฉุกเฉิน กู้สามัญ และกู้พิเศษ เป็นจำนวนเงิน 3,217,000.00 บาท
2. เรื่องรายงานจำนวนสมาชิกสหกรณ์ สิ้นสุดเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563 จำนวน 624 ราย
3. เรื่องรายงานยอดจำนวนทุนเรือนหุ้น สิ้นสุดเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563 รวมทั้งสิ้น 5,560,523 หุ้น เป็นจำนวนเงิน 55,605,230.00 บาท (หุ้นละ 10 บาท)
4. เรื่องรายงานยอดจำนวนเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 18,462,531.84 บาท
5. เรื่องอนุมัติสมาชิกเข้าใหม่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 จำนวน 9 ราย
6. เรื่องส่งตัวแทนเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญ ประจําปี 2563 สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
7. เรื่องอนุมัติถือหุ้นเพิ่มตามข้อบังคับชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จํากัด

ทิ้งคำตอบไว้