วันปิยมหาราชรำลึก

0
178

วันศุกร์ที่ ๒๓ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๓ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้จัดงาน

วันศุกร์ที่ ๒๓ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๓ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้จัดงานวันปิยมหาราชรำลึกขึ้น เพื่อระลึกถึงคุณูปการของ สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชการที่ ๕ มหาวิทยาลัยฯ ได้จัดให้มีพิธีวางพวงมาลา และกล่าวอาเศียรวาทสดุดี โดยผู้แทนจากส่วนงานภายในมหาวิทยาลัย ทั้งส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค/ส่วนงานภายนอก ในการนี้คณะกรรมการดำเนินการพร้อมเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จำกัด เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา
คุณ, Korakoth Chabandit, Likit Boonlakon และคนอื่นๆ อีก 42 คน

ขึ้น เพื่อระลึกถึงคุณูปการของ สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชการที่ ๕ มหาวิทยาลัยฯ ได้จัดให้มีพิธีวางพวงมาลา และกล่าวอาเศียรวาทสดุดี โดยผู้แทนจากส่วนงานภายในมหาวิทยาลัย ทั้งส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค/ส่วนงานภายนอก ในการนี้คณะกรรมการดำเนินการพร้อมเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จำกัด เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา

คุณ, Korakoth Chabandit, Likit Boonlakon และคนอื่นๆ อีก 42 คน

ทิ้งคำตอบไว้