ถวายสักการะ พระเดชพระคุณพระพรหมบัณฑิต, ศ.ดร. ราชบัณฑิตกิตติมศักดิ์

0
161

๑๖ กันยายน ๒๕๖๓ ผศ.ดร.เมธาพันธ์ โพธิธีรโรจน์ ประธานกรรมการ พร้อมคณะกรรมการ ที่ปรึกษาและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จำกัด เข้าถวายสักการะ พระเดชพระคุณพระพรหมบัณฑิต, ศ.ดร. ราชบัณฑิตกิตติมศักดิ์, อัครมหาบัณฑิต, กรรมการมหาเถรสมาคม, ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะใหญ่หนกลาง, ประธานศูนย์พระปริยัตินิเทศแห่งคณะสงฆ์ไทย, ประธานสภาสากลวันวิสาขบูชาโลก, ประธานกรรมการการเผยแผ่พระพุทธศาสนา, เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร เนื่องในโอกาสอายุวัฒนมงคล ๖๕ ปี ๑๗ กันยายน ๒๕๖๓ ณ กุฏิเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร

ทิ้งคำตอบไว้