ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณา หลักเกณฑ์การจ่ายทุนสวัสดิการและการสงเคราะห์ และยกร่างสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จำกัด

0
144
3/9/2563 ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณา
หลักเกณฑ์การจ่ายทุนสวัสดิการและการสงเคราะห์ และยกร่างสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จำกัด ว่าด้วยการใช้เงินทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผล พ.ศ. …………. ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ ชั้น 3 อาคาร 150 พรรษา สมเด็จพระปิยมหาราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ทิ้งคำตอบไว้