27 ตุลาคม พ.ศ. 2565 เวลา 13.00 น. คณะกรรมการดำเนินการ พร้อมด้วยผู้จัดการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จำกัด ศึกษาดูงาน ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพระนครศรีอยุธยา จำกัด 102 หมู่ 6 ตำบลลุมพลี อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ขอขอบคุณท่านประธานกรรมการ คณะกรรมการดำเนินการ ผู้จัดการ รองผู้จัดการ และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพระนครศรีอยุธยา จำกัด ที่ให้ความอนุเคราะห์และอำนวยความสะดวกในการศึกษาดูงานในครั้งนี้

0
194

ทิ้งคำตอบไว้