วันที่ 12 ตุลาคม 2565 คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จำกัด ชุดที่ 10/2565 ประชุมประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมสหกรณ์ และการประชุมแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม ZOOM Meeting

0
60

ทิ้งคำตอบไว้