13 กันยายน 2565 ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.ธวัชชัย สมอเนื้อ ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จำกัด ในนามสหกรณ์ฯ รับมอบเกียรติบัตรจากองค์อธิการบดี เนื่องจากได้ร่วมสมทบกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัย ในงาม “135 ปี มหาจุฬาฯ พัฒนาปัญญาและคุณธรรมนำพุทธนวัตกรรมสู่สังคมโลก” ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

0
59

 

ทิ้งคำตอบไว้