สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จำกัด ส่งบุคลากรเข้าร่วมสัมมนาเรื่อง “การป้องกันการทุจริตในสหกรณ์” ระหว่างวันที่ 3 – 4 กันยายน 2565 ณ โรงแรมแกรนด์ฮิลล์ รีสอร์ท แอนด์ สปา ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์

0
26

ทิ้งคำตอบไว้