วันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น. คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จำกัด ชุดที่ 10/2565 ประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมสหกรณ์ และการประชุมแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม ZOOM Meeting

0
96

ทิ้งคำตอบไว้