ขอขอบคุณ ดร.อุดร เขียวอ่อน นางมาลีรัตน์ พัฒนตั้งสกุล และนางสาวณัฐชา ทองภูสวรรค์ ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ ประจำปี 2565 – 2566 เข้าตรวจสอบกิจการสหกรณ์ ประจำเดือนธันวาคม 2565

0
35

ทิ้งคำตอบไว้