ขอเชิญร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประยุกต์ใช้ “AI and Chat GPT เพื่อการศึกษาและการวิจัย” เนื่องในโอกาสที่ สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครบรอบ 11 ปี

0
48

ขอเชิญร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประยุกต์ใช้ “AI and Chat GPT เพื่อการศึกษาและการวิจัย” เนื่องในโอกาสที่ สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครบรอบ 11 ปี
.
ในวันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม 2566
เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป
ผ่านระบบออนไลน์
ZoomID: 584 393 5259
.
วิทยากร ผศ.ดร.เกษม แสงนนท์
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะครุศาสตร์ มจร.
.
ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน
https://forms.gle/Ddy1xJtpLUVkAK3K8
.
ตรวจสอบรายชื่อ
https://shorturl.asia/vEqtI

ทิ้งคำตอบไว้