ประชุมคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 4 ครั้งที่ 9/2559

0
872

14/10/2559 ประชุมคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 4 ครั้งที่ 9/2559 สรุปรายละเอียดการประชุม
——————————————
1. ทุนเรือนหุ้นสะสม สิ้นสุดเดือนกันยายน พ.ศ. 2559 รวมทั้งสิ้น 1,168,480 หุ้น (หุ้นละ 10 บาท)
2. การปล่อยเงินกู้ฉุกเฉิน + สามัญ เฉพาะเดือนกันยายนพ.ศ. 2559 รวมทั้งสิ้น
155,000 บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
3. เรื่องพิจารณารับสมัครสมาชิกเข้าใหม่ 10 รูป/คน
4. เรื่องสมาชิกขอฝากออมทรัพย์พิเศษ ยอดคงเหลือเงินรับฝากรวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น
2,546,725.09 บาท (สองล้านห้าแสนสี่หมื่นหกพันเจ็ดร้อยยี่สิบห้าบาทเก้าสตางค์ )
(ฝ่ายเลขานุการสหกรณ์ออมทรัพย์ มจร. จำกัด)
5. พิจารณากำหนดระเบียบสหกรณ์ ว่าด้วยการพัสดุ
14700856_1806008649666547_3644089751692648236_o 14700920_1806008562999889_7192544355298009228_o 14711550_1806008646333214_2028709300784086161_o 14712658_1806008652999880_5117994550639984284_o

ทิ้งคำตอบไว้