ประชุมคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 5/2560 ครั้งที่ 13/2560

0
865

19/1/2561 เวลา 13.00 น. ประชุมคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 5/2560 ครั้งที่ 13/2560 สรุปรายละเอียดการประชุม
——————————————
1. ทุนเรือนหุ้นสะสม สิ้นสุดเดือนธันวาคม พ.ศ. 2560 รวมทั้งสิ้น 1,973,140 หุ้น เป็นจำนวนเงิน 19,731,400 บาท
2. การปล่อยเงินกู้ฉุกเฉิน + สามัญ เฉพาะเดือนธันวาคม พ.ศ. 2560 รวมทั้งสิ้น 3,150,000.00 บาท
3. ยอดเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 6,921,988.19 บาท 
4. รับสมาชิกเข้าใหม่จำนวน 11 รูป/คน
5. พิจารณาอนุมัติสมาชิกขอเพิ่มหุ้น 10 คน
6. รับสมาชิกขอฝากเงินฝากออมทรัพย์พิเศษรายเดือน 3 รูป/คน
7. อนุมัติกำหนดวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561

ทิ้งคำตอบไว้