นิมนต์/เชิญสมาชิกสหกรณ์เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๐

0
772

ด้วยคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จำกัด       ชุดที่ ๕/๒๕๖๐ ให้นัดประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี ๒๕๖๐ ในวันอังคารที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑        เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุมชั้น ๔ อาคารมหาจุฬาบรรณาคาร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดังมีระเบียบวาระการประชุมต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๙

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเสนอเพื่อทราบ

๓.๑ รับทราบสมาชิกเข้าใหม่และออกจากสมาชิกสหกรณ์ประจำปี ๒๕๖๐

๓.๒ รับทราบรายงานผลการดำเนินงานประจำปี ๒๕๖๐

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

๔.๑ พิจารณาอนุมัติงบดุลประจำปี ๒๕๖๐

๔.๒ พิจารณาจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี ๒๕๖๐

๔.๓ พิจารณาอนุมัติแผนงานและงบประมาณรายรับรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๑

๔.๔ พิจารณากำหนดวงเงินซึ่งสหกรณ์อาจกู้ยืมหรือค้ำประกันประจำปี ๒๕๖๑

๔.๕ พิจารณาการแก้ไขข้อบังคับ ว่าด้วยการตรวจสอบกิจการสหกรณ์

๔.๖ เลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ประจำปี ๒๕๖๑

๔.๗ เลือกตั้งกรรมการดำเนินการสหกรณ์ ชุดที่ ๖/๒๕๖๑ ประจำปี ๒๕๖๑

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ

จึงขอกราบนมัสการ/เรียนมาเพื่อให้เข้าร่วมประชุม ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว

ทิ้งคำตอบไว้