ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ สอ.มจร. จำกัด ชุดที่ 8/2563 ครั้งที่ 14/2563

0
275
วันที่ 12 มีนาคม 2564 ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ สอ.มจร. จำกัด ชุดที่ 8/2563 ครั้งที่ 14/2563
**************************************************************
สาระสำคัญตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ประธานแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 8/2563 ครั้งที่ 13/2563
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องติดตามผลการดำเนินการ
3.1 เรื่องรายงานการอนุมัติเงินกู้ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 ปรเภทฉุกเฉินและกู้สามัญรวมเป็นเงิน 4,529,400.00 บาท
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องรับทราบ
4.1 เรื่องรายงานจำนวนสมาชิกสหกรณ์ สิ้นเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 มีจำนวน 637 ราย
4.2 เรื่องรายงานยอดจำนวนทุนเรือนหุ้น สิ้นเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 เป็นจำนวนเงิน 58,228,530.00 บาท (หุ้นละ 10 บาท)
4.4 เรื่องรายงานยอดจำนวนเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ
4.7 เรื่องคำแนะนำให้ดำเนินการแก้ไขจากผลการตรวจการสหกรณ์
4.8 เรื่องแนวทางการจัดประชุมใหญ่สามัญประจําปีของสหกรณ์ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่
ระเบียบวาระ 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 5.1 เรื่องอนุมัติรับสมัครสมาชิกเข้าใหม่ 5 ราย
5.2 เรื่องอนุมัติสมาชิกขอโอนสมาชิกภาพมาสังกัด สอ.มจร. จำกัด 1 ราย
5.3 เรื่องอนุมัติรับรองงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปี 2563
5.4 เรื่องอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิ ประจำปี 2563
5.5 เรื่องอนุมัติแผนงานประจำปี 2564
5.6 เรื่องอนุมัติค่าบริการการตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ ประจำปี 2564
5.6 เรื่องอนุมัติแต่งตั้งผู้จัดการสหกรณ์
     

ทิ้งคำตอบไว้