คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 1

ที่ รายนาม ตำแหน่ง
1 ผศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม ประธานกรรมการ
2 ผศ.ดร.สิริวัฒน์  ศรีเครือดง รองประธานกรรมการ
3 ผศ.ดร.สมศักดิ์  บุญปู่ กรรมการ
4 นายสรายุทธ อุดม กรรมการ
5 ผศ.มั่น  เสือสูงเนิน กรรมการ
6 ดร.ประพันธ์ ศุภษร กรรมการ
7 นายคำพันธ์  วงศ์เสน่ห์ กรรมการ
8 นายประสิทธิ์ พุทธศาสน์ศรัทธา กรรมการ
9 นายฉัตรชัย  บัวเกิด กรรมการ
10 นายวรพันธุ์  แย้มหงษ์ปภา กรรมการ
11 นายจเด็ด โพธิ์ศรีทอง กรรมการ
12 นายธวัชชัย  สมอเนื้อ กรรมการ
13 นายพีรวัฒน์  ชัยสุข กรรมการ
14 นางธีรศักดิ์ เจริญพงษ์ กรรมการ
15 นางสาวชฎารัตน์ ไชยบุญตา กรรมการ