ข่าวสาร

ขอเชิญร่วมฟังการเสวนา เรื่องเล่าเร้าพลัง “เหลียวหลังแลหน้าสหกรณ์ออมทรัพย์ มจร” ในวาระครบ ๑๐ ปี สหกรณ์ออมทรัพย์ มจร วันที่ ๑๗ ส.ค. ๖๕ เวลา...

ขอเชิญร่วมฟังการเสวนา เรื่องเล่าเร้าพลัง "เหลียวหลังแลหน้าสหกรณ์ออมทรัพย์ มจร" ในวาระครบ ๑๐ ปี สหกรณ์ออมทรัพย์ มจร วันที่ ๑๗ ส.ค. ๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป Time: Aug 17, 2022 12:45 PM Bangkok Join Zoom...

กิจกรรมสหกรณ์

ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ สอ.มจร. จำกัด ชุดที่ 8/2563 ครั้งที่ 14/2563

วันที่ 12 มีนาคม 2564 ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ สอ.มจร. จำกัด ชุดที่ 8/2563 ครั้งที่ 14/2563 ************************************************************** สาระสำคัญตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้ ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ประธานแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 8/2563 ครั้งที่ 13/2563 ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องติดตามผลการดำเนินการ 3.1 เรื่องรายงานการอนุมัติเงินกู้ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ....

ขอบคุณ ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ ประจำปี 2563 – 2564

9/3/2564 ขอขอบคุณ นางมาลีรัตน์ พัฒนตั้งสกุล นางสาวศุภสี นัยศิริ และนางสาวณัฐชา ทองภูสวรรค์ ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ ประจำปี 2563 - 2564 เข้าตรวจสอบกิจการสหกรณ์ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564

ถวายมุทิตาสักการะ พระเดชพระคุณ พระเทพวัชรบัณฑิต ศ. ดร. อธิการบดี ในวโรกาสพิธีถวายสมณศักดิ์พัดยศที่พระเทพวัชรบัณฑิต

วันอาทิตย์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 12.45 น. ผศ.ดร.เมธาพันธ์ โพธิธีรโรจน์ ประธานกรรมการดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์ มจร จำกัด พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ เป็นตัวแทนคณะกรรมการดำเนินการ และสมาชิก สอ. มจร จำกัด ถวายมุทิตาสักการะ พระเดชพระคุณ พระเทพวัชรบัณฑิต ศ....