ข่าวสาร

ประชุมคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 8/2563 ครั้งที่ 11/2563

15/12/2563 เวลา 09.00 น. ประชุมคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 8/2563 ครั้งที่ 11/2563 สรุปรายละเอียดการประชุม ------------------------------------------ 1. เรื่องรายงานการอนุมัติเงินกู้ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 รวมการให้กู้ฉุกเฉิน และกู้สามัญ เป็นจำนวนเงิน 2,627,000.00 บาท 2. เรื่องรายงานจำนวนสมาชิกสหกรณ์ สิ้นสุดเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 จำนวน...

ผศ.ดร.สมโภช ศรีวิจิตรวรกุล ตำแหน่งกรรมการ เป็นตัวแทนสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จำกัด เข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2563

10 ธันวาคม 2563 ผศ.ดร.สมโภช ศรีวิจิตรวรกุล ตำแหน่งกรรมการ เป็นตัวแทนสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จำกัด เข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2563 ของสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ณ โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ต  

ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากำหนดหลักเกณฑ์โครงการเงินกู้พิเศษเพื่อการชำระหนี้

9 ธันวาคม 2563 ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากำหนดหลักเกณฑ์โครงการเงินกู้พิเศษเพื่อการชำระหนี้

ประชุมคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 8/2563 ครั้งที่ 10/2563

13/11/2563 เวลา 09.00 น. ประชุมคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 8/2563 ครั้งที่ 10/2563 สรุปรายละเอียดการประชุม ------------------------------------------ 1. เรื่องรายงานการอนุมัติเงินกู้ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563 รวมการให้กู้ฉุกเฉิน กู้สามัญ และกู้พิเศษ เป็นจำนวนเงิน 3,217,000.00 บาท 2. เรื่องรายงานจำนวนสมาชิกสหกรณ์ สิ้นสุดเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563...

กิจกรรมสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์กำลังเร่งปิดงบประมาณปี 2560 ให้กับสหกรณ์ฯ

วันที่ 25 - 26 มกราคม 2561 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยากำลังเร่งปิดบัญชีให้กับสหกรณ์ออมทรัพย์ มจร. ให้ทันเสร็จสิ้นเดือน ม.ค. 61

ประชุมคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 5/2560 ครั้งที่ 13/2560

19/1/2561 เวลา 13.00 น. ประชุมคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 5/2560 ครั้งที่ 13/2560 สรุปรายละเอียดการประชุม ------------------------------------------ 1. ทุนเรือนหุ้นสะสม สิ้นสุดเดือนธันวาคม พ.ศ. 2560 รวมทั้งสิ้น 1,973,140 หุ้น เป็นจำนวนเงิน 19,731,400 บาท 2. การปล่อยเงินกู้ฉุกเฉิน + สามัญ เฉพาะเดือนธันวาคม พ.ศ....

๒๓ ตุลาคม วันปิยมหาราชรำลึก สหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จำกัด ร่วมวางพวงมาลา

๒๓ ตุลาคม วันปิยมหาราชรำลึก มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จัดงานวันปิยมหาราชรำลึก ประกอบพิธีวางพวงมาลา ณ หอพระไตรปิฏก มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๙.