14/11/2565 ขอขอบคุณ ดร.อุดร เขียวอ่อน นางมาลีรัตน์ พัฒนตั้งสกุล และนางสาวณัฐชา ทองภูสวรรค์ ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ ประจำปี 2565 – 2566 เข้าตรวจสอบกิจการสหกรณ์ ประจำเดือนตุลาคม 2565

0
85

ทิ้งคำตอบไว้